นโยบายความปลอดภัย

นโยบายด้านความปลอดภัย
เว็บไซต์ www.networkcooling.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย(Security) ของลูกค้าที่เข้ามา
ทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

  • บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และสัญญาว่า จ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อบังคับกำหนดตามกฎหมาย
  • บริษัทฯ ไดกำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ใหกับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน
  • บริษัทฯ ได้ทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จ้ดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
  • บริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  • ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อ
    เจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ networkaircooling@gmail.com หรือ โทร 095-4896614
Visitors: 820,555